Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Zaden Web

Hieronder vind je de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Zaden Web. Heeft u vragen over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Zaden Web en de koper. Dit voor zover van één of meer van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Prijzen

2.1 De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen periodiek te wijzigen. Elke nieuwe prijs stelt de oude prijs buiten werking ten opzichte van na de nieuwe prijs geplaatste bestellingen.

Artikel 3: Leverings voorbehoud

3.1 Leveringen geschieden onder leveringsvoorbehoud. Wanneer de verkoper een beroep doet op het leveringsvoorbehoud, is de verkoper niet verplicht tot levering. De verkoper zal indien mogelijk in overleg en naar rato van de bestelde hoeveelheid of vergelijkbare alternatieven proberen te leveren.

3.2 De koper heeft geen recht op schadevergoeding, indien door de verkoper een beroep op dit voorbehoud wordt gedaan.

Artikel 4: Bestelling en levering

4.1 Als in een bestelling de bestelde hoeveelheid afwijkt van de door de verkoper gehanteerde standaardhoeveelheid of een veelvoud daarvan, dan is de verkoper vrij een hogere hoeveelheid te leveren.

4.2 De verkoper zal zich bij de uitvoering van de leveringsplicht steeds naar vermogen inzetten.

4.3 Onder behoorlijke nakoming van de leveringsplicht door verkoper wordt tevens verstaan de levering met een geringe afwijking in maat, verpakking, getal of gewicht.

4.4 Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen.

4.5 De verkoper verplicht zich tot aflevering binnen een redelijke termijn nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen.

4.6 De levertijden zijn slechts een indicatie. Verkoper tracht zoveel mogelijk binnen deze termijn te leveren maar kan daar echter geen garanties op geven.

Artikel 5: Betaling

5.1 Alvorens levering zullen de bestelde artikelen eerst voldaan dienen te zijn en door verkoper ontvangen te zijn.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in de geleverde zaken, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de verkoper en/of haar werknemers.

6.2 De koper is verplicht de schade, ten aanzien van de prestaties waarover hij een klacht bij de verkoper indient, zo veel mogelijk te beperken.

6.3 Indien de verkoper op basis van één of meerdere voorwaarden aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de prestaties; de verkoper is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.

Artikel 7: Gebruik en garantie

7.1 Verkoper garandeert dat de geleverde prestaties naar haar beste vermogen zullen voldoen aan de hierbij behorende productspecificaties. De productspecificaties gelden echter niet als garantie. In het geval het geleverde niet voldoet aan de productspecificaties zal de koper hierover geïnformeerd worden. Verkoper staat er voorts niet voor in dat de geleverde prestaties voldoen aan het doel dat de koper hieraan geeft.

7.2 Indien door verkoper een kiemkracht is aangegeven, is deze uitsluitend gebaseerd op reproduceerbare laboratoriumtesten. Geen directe relatie kan worden verondersteld tussen de aangegeven kiemkracht en de opkomst van het zaad bij de koper. Deze aangegeven kiemkracht geeft enkel de kiemkracht aan ten tijde van de uitvoering van de test en voor de omstandigheden waaronder de test is uitgevoerd. Opkomst is onder meer afhankelijk van de locatie, teeltmaatregelen of de klimaatomstandigheden bij de koper.

7.3 Elke eventuele garantie van de zijde van de verkoper vervalt, indien de koper de zaken bewerkt, dan wel laat bewerken, her-verpakt, dan wel laat her-verpakken of onjuist gebruikt.

Artikel 8: Gebreken en klachttermijnen

8.1 De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te controleren. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst voldoet, namelijk:

  • of de juiste zaken zijn geleverd;
  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
  • of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

8.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk onder vermelding van factuurgegevens aan de verkoper te melden.

8.3 Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk onder vermelding van partij-, afleverbon en/of factuurgegevens te melden aan verkoper.

8.4 Klachten moeten zodanig zijn beschreven dat de verkoper of een derde deze kan verifiëren. Hiertoe dient de koper tevens een registratie bij te houden ten aanzien van het gebruik van de zaken. Indien de koper geen melding maakt binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

Artikel 9: Informatievoorziening

9.1 Door verkoper gegeven informatie in welke vorm dan ook kent een vrijblijvend karakter. Beschrijvingen, aanbevelingen en illustraties in brochures en folders zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk. De verkoper aanvaardt echter in geen enkel geval op grond van zulke informatie aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De koper dient zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn om voor de beoogde teelten en/of onder de lokale omstandigheden te worden gebruikt.

9.2 Bij de door verkoper gegeven informatie wordt onder ‘immuun’ verstaan: het ras is onvatbaar voor een bepaalde ziekte; onder ‘resistent’ wordt verstaan: het vermogen van de plant om de ontwikkeling van een bepaalde ziekte of bepaalde vormen van deze ziekte tegen te gaan of te bemoeilijken; onder ‘tolerant’ wordt verstaan: het vermogen van de plant om een bepaalde ziekte of een schadelijke milieufactor te verdragen, met geringe nadelige effecten op de groei en de productie; onder ‘vatbaar’ wordt verstaan: het onvermogen van de plant om de groei of ontwikkeling van een bepaalde ziekte of schadelijke milieufactor te hinderen of tegen te gaan.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover de omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van verkoper, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van verkoper, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

10.2 De verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door overmacht niet of niet tijdig kan leveren.

10.3 Indien de overmacht langer dan 21 dagen duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Verkoper is in dit geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 11: Toepasselijk recht

11.1 Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlands recht van toepassing.

Einde

Wij wensen u namens Zaden Web veel winkelplezier en een fantastisch moestuin seizoen toe!